Algemene voorwaarden

Artikel 1

FourstaR Holding BV is een naar Nederlands Recht opgerichte besloten vennootschap die zich ten doel stelt werknemers, van welke aard en afkomst dan ook, te re-integreren in het arbeidsproces in de meest ruime zin des woords.

Artikel 2

De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere vervolgopdracht of (nader) gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan FourstaR Holding BV of aan personen die in dienstbetrekking van haar werkzaam is wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen van deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van websites en e-mail, voor zover onderhouden door, danwel gebruikt door FourstaR Holding BV. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

Artikel 3

Alle dienstverlening van FourstaR Holding BV aan derden vindt plaats krachtens een overeenkomst van opdracht.

De overeenkomst van opdracht wordt gesloten voor de overeengekomen duur. De overeenkomst van opdracht eindigt:

bij het verstrijken van de overeengekomen duur;
een der partijen niet voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht en vervolgens nalaat om, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, binnen 14 dagen na aanmaning, alsnog deugdelijk te presteren;
een der partijen het beheer over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest dan wel in geval van Faillissement, surseance van betaling of liquidatie van een der partijen, zonder enige ingebrekestelling.

Artikel 4

Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door FourstaR Holding BV en door haar uitgevoerd. Indien de opdracht door derden wordt uitgevoerd, zijn deze voorwaarden ook op de rechtsverhouding van toepassing tussen opdrachtgever en die derde.

Artikel 5

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.

Tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk door FourstaR Holding BV is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 6

1. Bijzondere vorm van opdracht is de overeenkomst van opdracht tot het volgen van een reintegratie traject. Dit omhelst mede de langdurige uitplaatsing van kandidaten, zogenaamde outsourcing,alsmede het regulier uitplaatsen van mensen, zogenaamde outsourcing.

2. De overeenkomst van opdracht tot het volgen van een reintegratie traject, wordt aangegaan tussen FourstaR Holding BV, nader te noemen opdrachtnemer, en opdrachtgever.

3. Een re-integratie traject, dat wil zeggen de daadwerkelijke werkzaamheden in het kader van de hierboven onder 1 weergegeven activiteit, neemt een aanvang door aanmelding van een of meerdere kandidaten door opdrachtgever, middels een eveneens door opdrachtgever ondertekende overeenkomst van opdracht tot het volgen van een reïntegratie traject.

4. Opdrachtnemer voert naar aanleiding van de aanmelding tenminste een intakegesprek met de kandidaat. Tijdens, danwel op basis van dit intakegesprek, stelt opdrachtnemer een plan van aanpak op, het re-integratie plan, met daarin een beschrijving van het door de kandidaat te doorlopen re-integratie traject, en de daaraan verbonden kosten voor de opdrachtgever.

5. Na schriftelijke akkoord verklaring middels ondertekening door de opdrachtgever van het re-integratie plan en de daaraan verbonden kosten, begint opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst en het daarop gebaseerde re-integratie plan.

Artikel 7

Eerst vanaf het moment dat de re-integratie overeenkomst voor akkoord door de opdrachtgever is getekend, is opdrachtnemer verantwoordelijk voor het daarna te volgen re-integratie traject.

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdende met de uitvoering van enige opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de daarvoor door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat opdrachtnemer in dat traject heeft betaald, tot een maximum van € 10.000,–.

De in dit geval bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet, voor zover de schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van opdrachtnemer.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het op de juiste wijze, en met toestemming van de betrokkene, aan opdrachtnemer verstrekken van persoonlijke en overige voor de opdracht noodzakelijke gegevens betreffende de kandidaat.

Artikel 8

Naar aanleiding van het intakegesprek dat opdrachtnemer met de kandidaat heeft, kan de opdrachtnemer, op grond van een geconstateerd motivatiegebrek en/of onbemiddelbaarheid als gevolg van “belasting en belastbaarheid” besluiten om ten aanzien van deze kandidaat van verdere begeleiding en bemiddeling af te zien.

Artikel 9

Bij de begeleiding , bemiddeling en/of advisering van een kandidaat neemt opdrachtnemer de vereiste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht.

Artikel 10

Indien en voor zover aan een kandidaat, faciliteiten, werkmateriaal, informatie- en cursusmateriaal ter beschikking wordt gesteld, dan is dat uitsluitend voor gebruik door de kandidaat zelf. De materialen blijven gedurende de opdracht eigendom van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders is overeengekomen.

Artikel 11

De overeenkomst van opdracht, die aldus gesloten wordt door opdrachtnemer en opdrachtgeefster, draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, waarbij opdrachtnemer ernaar streeft dat, voor zover overeengekomen, de haar ten dienste staande en tussen partijen overeengekomen middelen

zullen worden aangewend ter begeleiding, bemiddeling en/of advisering.

Opdrachtnemer geeft geen garantie af dat haar inspanningen leiden tot de in de overeenkomst van opdracht geformuleerde doelstelling, bijvoorbeeld (her) plaatsing van een kandidaat.

Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien, in het algemeen, de opdracht niet leidt tot het beoogde resultaat en meer in het bijzonder een re-integratie opdracht niet tot het gewenste resultaat leidt, i.c. (her) plaatsing op de arbeidsmarkt.

Artikel 12

Opdrachtnemer zal al hetgeen haar bij de uitvoering van de opdracht ter kennis wordt gebracht of komt door of vanwege de opdrachtgever en/of kandidaat omtrent de opdrachtgever en/of kandidaat,waarvan zowel de aard als strekking redelijkerwijze als vertrouwelijk aangemerkt dient te worden, zorgvuldig behandelen en geheim houden. Aan derden, dat wil zeggen personen en instellingen niet betrokken bij de opdracht, zal buiten het kader van de opdracht geen informatie verstrekt worden, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen. Buiten het hierboven geschetste kader zal opdrachtnemer eerst privacygevoelige gegevens aan derden verstrekken na vooraf verkregen toestemming van de betrokkene.

Artikel 13

De facturen van opdrachtnemer worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Opdrachtnemer is gerechtigd tot:

  • verzending van voorschotfacturen en de werkzaamheden eerst ter hand te nemen na voldoening daarvan;
  • verzending van deelfacturen en bij non-betaling daarvan binnen de aangegeven of nader overeengekomen betaaltermijn de lopende opdrachten op te schorten totdat betaling van (deel)facturen heeft plaatsgevonden.
  • Vooraf een nadere zekerheid tot betaling van de opdrachtgever te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie.

Los van vorenstaand is het in alle gevallen zo dat de door opdrachtgever aan opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen, verschuldigd worden naarmate de uitvoering van de opdracht voortschrijdt.

Een eenmaal ontvangen factuur dient door de opdrachtgever bij ontvangst nauwkeurig gecontroleerd te worden. Bezwaren tegen danwel opmerkingen omtrent de (hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd en vervalt opdrachtgevers recht ter zake de factuur nader te reclameren.

Artikel 14

De opdrachtnemer acht zich gehouden de inspanningsverplichtingen naar de maatstaven der redelijkheid en billijkheid op zich te nemen en ter hand te nemen. Opdrachtnemers aanvaarden evenwel geen enkele aansprakelijkheid welke verder gaat dan de aansprakelijkheid als in artikel 7 van deze voorwaarden, voor schade en/of verliezen die de opdrachtgever en derden, daaronder de kandidaat begrepen, mochten lijden in verband met, dan wel als gevolg van een beweerdelijke tekortkoning in de nakoming van de opdracht door opdrachtnemer.

De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer(s) tegen alle aanspraken van derden welke verder gaan dan de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de kandidaat, welke op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de opdracht.