Wat houdt de Wet verbetering poortwachter nu eigenlijk in?

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter nu eigenlijk in?

Re-integreren betekent letterlijk ‘weer laten functioneren’. Meestal wordt bedoeld ‘re-integreren op de arbeidsmarkt’, vaak na langere tijd van ziekte. Dat kan zijn in eigen werk, maar ook in ander werk. Bij de eigen werkgever of ergens anders. Betaald of onbetaald. 

Om het aantal langdurig zieken terug te dringen, is in het jaar 2001 de Wet verbetering Poortwachter (WvP) in het leven geroepen. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim verkort. Werkgever en werknemer hebben de verplichting zich samen met de arbodienst en de bedrijfsarts in te spannen om de werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren in het arbeidsproces. Want verantwoord re-integreren, is beter dan lang thuis zitten.

De Wet verbetering poortwachter
Dat vraagt om inspanningen van de werkgever waaraan de werknemer moet meewerken. “Daarom wordt een re-integratietraject vaak uitbesteed aan een re-integratiebedrijf zoals FourstaR: “Binnen één week na de eerste ziektedag moet de zieke gemeld worden bij een arbodienst of bedrijfsarts. Na 6 weken moet er al een probleemanalyse liggen en na 8 weken een plan van aanpak. Is er sprake van langdurig verzuim, dan dient de werkgever een re-integratiedossier bij te houden. En dat is nog maar het eerste jaar….

Het proces: 1e en 2e spoor
In het eerste ziektejaar zoeken werkgever en werknemer (al dan niet met hulp van een re-integratiebedrijf) naar mogelijkheden om (aangepast) terug te keren binnen de eigen functie. Als dat niet kan, zoeken ze binnen het bedrijf naar een passende functie. Dit heet ‘1e spoor traject’.
In het tweede ziektejaar zoeken werkgever en werknemer met behulp van een re-integratieconsulent op basis van het advies van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige naar passend werk bij een ander bedrijf. Dit kan betaald zijn bij een andere werkgever, maar ook onbetaald op werkervaringsplaatsen. Dit heet ‘het 2e spoor’.
Indien tijdens het eerste ziektejaar blijkt dat er geen mogelijkheden voor passend werk zijn bij de eigen werkgever, wordt het proces van het 2e spoor met behulp van een arbeidsdeskundig rapport eerder gestart om geen waardevolle kansen te missen. 

Hoe verder na 2 jaar?
Als het UWV vindt dat alle mogelijkheden van het 1e en 2e spoor goed onderzocht zijn en iemand na 2 jaar nog niet hersteld is voor het eigen werk, dan volgt de weg naar een WIA-keuring. Het UWV bepaalt in welke mate iemand arbeidsongeschikt is.
Is een werknemer minder dan 35% afgekeurd dan heeft deze geen recht op WIA-uitkering. De werkgever mag bij het UWV het ontslag van de werknemer aanvragen. De werknemers heeft recht op een WW-uitkering. Deze is 70% van het laatst verdiende loon, met een maximum dagloon.
Na 2 jaar stopt de WW voor de werknemer die minder dan 35 % arbeidsongeschikt was en heeft de werknemer eventueel recht op een bijstandsuitkering. 

Herkeuring
Na beoordeling en goedkeuring van de WIA stopt de Wet verbetering poortwachter. Het UWV verzorgt de herkeuringen van de WIA-uitkering. Als iemand blijvend 100% arbeidsongeschikt is, dan wordt de WIA-uitkering blijvend. Carla weet: “Mensen ervaren dan rust, maar tegelijkertijd is het confronterend dat zélfs het UWV ziet dat er geen zicht is op verbetering. Dat is heftig, want vaak wíl de medewerker wel, maar kán deze het niet.”

Re-integratie ontwikkelingen
Het komt geregeld voor dat de bedrijfsarts de belastbaarheid van een medewerker anders inschat dan de verzekeringsarts van het UWV. Vaak krijgt de werkgever daardoor een loonsanctie opgelegd. Onder voorbehoud gaat dit per 1 september 2021 veranderen. Vanaf dat moment is de bedrijfsarts leidend. De verzekeringsarts ziet de cliënt een uurtje terwijl de bedrijfsarts de medewerker veel langer en beter kent.

Geen Commentaar

Sorry, het reactieformulier is gesloten op dit moment.