Naar werk

[fullwidth_row content_width=”100%”][background_row background_position=”right center” image=”1212″]

Naar werk

Voor alle typen Klanten geldt dat door de Opdrachtgever is vastgesteld dat zij beschikken over arbeidsvermogen. De verschillende typen Klanten zijn klanten met een AG uitkering, met een ZW uitkering en (in bepaalde gevallen) met een WW uitkering.

 

Doel
In de trajecten ‘Naar werk’ ligt de focus op directe plaatsing met een arbeidsovereenkomst van minimaal 3 maanden.

 

Methodiek

 

 • Intakefase en aanleveren Trajectplan
 • Oriëntatiefase en aanbodversterking
 • Arbeidsmarktgerichte fase

Een werkervarings-/werkherstelplek of proefplaatsing vindt plaats als hierdoor de kans op succesvolle uitstroom wordt vergroot.

 

Sessies met de Klant zijn individueel of in groepsverband.

 

Resultaat
Het eindresultaat ‘Naar werk’ is plaatsing van de Klant in een dienstbetrekking of als zelfstandig ondernemer.

Aanmelding, intake en trajectplan

Na aanmelding volgt dossierstudie en wordt een intake ingepland. Tijdens de intake naar werk wordt, naast arbeidsverleden en de huidige stand van zaken, de ZRM (Zelfredzaamheid-Matrix) als meetinstrument bij de 11 verschillende leefgebieden ingezet. Zo geven we de Klant inzicht in zijn/haar mogelijkheden en de belemmeringen die de route naar werk nog in de weg kunnen staan. Aan de hand van de informatie uit de intake stellen we  een trajectplan op met een SMART gemaakt plan van aanpak, inclusief de methodiek.

 

Op de startdag wordt ‘UBAA’ uitgelegd, het principe van Uitspreken, Bespreken, Afspreken en Aanspreken, zodat de begrippen en de logische volgorde doordringt. Dit principe zal het gehele traject blijven spelen zodat er een open communicatie ontstaat en blijft.

Trajectduur

Na goedkeuring van het traject door de adviseur intensieve dienstverlening of arbeidsdeskundige van het UWV gaat het traject per direct van start.

 • Voor AG en WW Klanten geldt een maximale duur van 9 maanden.
 • Voor ZW Klanten geldt een maximale duur van 6 maanden.

Methodiek

Oriëntatiefase en aanbodversterking

 

direct vanaf start traject, duur 2- 3 maanden:

 

In deze fase wordt o.a. middels een beroepenoriëntatie en oriëntatie op de arbeidsmarkt inzichtelijk gemaakt waar kwaliteiten, vaardigheden, eigenschappen, ambities, kansen en mogelijkheden liggen om zo te komen tot een realistisch persoons- en zoekprofiel. Daarnaast wordt in deze fase een arbeidsmarktrelevant CV opgesteld en wordt er gewerkt aan de sollicitatievaardigheden van de Klant, zoals vacature analyse, telefonisch informatie inwinnen, het schrijven van gerichte en open sollicitatiebrieven, netwerken en gesprekstechnieken.

 

Ook het inzetten van een interne werkervaringsplaats, het LoopBaan Huis of externe werkervaringsplaats/werkherstelplek of proefplaats kan in deze fase worden ingezet om arbeidsritme of (specifieke) werkervaring op te doen, als ook urenopbouw te realiseren, om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

 

Om de kans op succes in het traject te optimaliseren, zal de Klant in deze fase aangemeld worden voor de digitale ondersteuningstool van FourstaR. Hierbij krijgt hij/zij op basis van het ingevoerde zoekprofiel dagelijks passende en alleen actuele vacatures toegestuurd. Gebruik hiervan geeft bovendien extra inzicht in het zoekgedrag van de Klant ten behoeve van de begeleidingsactiviteiten.

 

Arbeidsmarktgerichte fase

 

Waaronder jobhunting (start 1 maand na aanvang van de oriëntatiefase tot aan einde traject c.q. gerealiseerde plaatsingsdatum):

 

Gedurende deze fase ligt het accent voornamelijk op het actief benaderen van potentiële werkgevers middels contacten leggen, gerichte en open sollicitaties, netwerken, de digitale ondersteuningstool van FourstaR en social media. Het streven is om in deze fase minimaal 1 concrete sollicitatie per week te verrichten.

 

Nazorg bij plaatsing (direct vanaf plaatsingsdatum):

 

Wanneer een plaatsing is gerealiseerd ligt het accent op coaching om te zorgen voor verduurzaming van de plaatsing. De nazorgperiode zal 1 of 2 maanden (afhankelijk van de eventuele proeftijd) bedragen bij een vaste arbeidsovereenkomst (van minimaal 6 maanden) en zal 6 maanden bedragen bij een flexibele arbeidsovereenkomst.

 

Mogelijke instrumenten:

 

 • Beroepenoriëntatie
 • Beroepskeuzetesten
 • Persoonlijkheid- en interessetest
 • Capaciteitentesten
 • Competentietesten
 • Vaardighedentesten
 • Aanmelden Jobport, een online vacaturebank
 • Creëren positief zelfbeeld/positieve zelfreflectie
 • Sollicitatie- en netwerktraining
 • Elevatorpitch
 • Empowerment
 • Huiswerkopdrachten

Resultaat

Er is sprake van een plaatsing als de werkhervatting tenminste 3 maanden aaneengesloten  heeft geduurd. De eventuele ziekteperiodes binnen deze termijn worden daarna als verlenging toegevoegd. De Opdrachtgever beoordeelt of er sprake is van plaatsing en dus van een resultaat.